head

home
history
studentpicture
vision

boss2
contact
foundation
austitic
downloadปฏิทินเลี้ยงอาหารกลางวันปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
- ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล
- ฝ่ายบริหารทั่วไป และอาคารสถานที่
-ปฏิทินนัดหมาย/ปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
-ปฏิทินออกให้บริการตามบ้าน/อปท.

 

ร่วมบริจาค
รูปแบบการให้บริการ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

*การให้บริการช่วยเหลือผู้พิการเชิงรุก
**การพัฒนารูปแบบการให้บริการ

จำนวน
ผู้มีจิตเมตตาเข้าเยี่ยมชม
HarryandDavid.com Coupons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A เอกสารต่อสัญญายืมสื่อบัญชี ก. โรงเรียนเรียนร่วม

หนังสือราชการขอย้ายนักเรียนในระบบ IEP Onlineโปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกล

โปรแกรม WIN RAR

PDFDOWNLOAD ใบสมัครผู้ให้บริการ คป.13 สำหรับผู้ให้บริการสอนเสริม

PDF DOWNLOAD ประกาศสิทธิเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษา การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (แบบคัดกรองแบบใหม่)

แบบคัดกรองนักเรียนที่มีสภาวะสมาธิสั้น KUS-SI

 

ดาวน์โหลดคู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดแบบคัดกรองพัฒนาเด็กแรกเกิด-5ปี (DSI)

 

wordแบบคัดกรองคนพิการ 9 ประเภท สพฐ.

wordแบบรับรองบุคลของสถานศึกษา คป.04

 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ***
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)

 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑

 

มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2554

 

บทบาทหน้าที่หลักของศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฎิบัติหน้าที่อื่่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

ตัวอย่างหลักฐานสอนเสริม

 

แบบฟอร์มคำขอสื่อ

 

แบบฟอร์มหลักฐานสอนเสริม

 

ประกาศ IEP

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

map

Valid XHTML 1.0 Transitional

Develop & Created By นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย

ผู้อำนวยการ

ดร.บุษบา ตาไว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

facebook
Facebook
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

e-office

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ครูบ้านนอก

ข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอกดอทคอม

ครูวันดีดอทคอม

ข่าวการศึกษา
ครูวันดีดอทคอม

qr code

QR code This site

GPS

พิกัดดาวเทียมที่ตั้งศูนย์ฯ
Latitude  17.049082
Longitud 99.823282