head

home
history
studentpicture
vision

boss2
contact
foundation
austitic
downloadปฏิทินเลี้ยงอาหารกลางวันปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
- ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล
- ฝ่ายบริหารทั่วไป และอาคารสถานที่
-ปฏิทินนัดหมาย/ปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
-ปฏิทินออกให้บริการตามบ้าน/อปท.

 

ร่วมบริจาค
รูปแบบการให้บริการ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

*การให้บริการช่วยเหลือผู้พิการเชิงรุก
**การพัฒนารูปแบบการให้บริการ

จำนวน
ผู้มีจิตเมตตาเข้าเยี่ยมชม
HarryandDavid.com Coupons

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของ
นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสครูสอนเสริมรหัสครูสอนเสริม

PDFDOWNLOAD ใบสมัครผู้ให้บริการ คป.13 สำหรับผู้ให้บริการสอนเสริม

PDF DOWNLOAD ประกาศสิทธิเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษา การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (แบบคัดกรองแบบใหม่)

 

Rar ดาวน์โหลด SAR 2554 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

 

Rar ดาวน์โหลดมาตรฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างบัญชีอนุมัติสื่อ

 

ดาวน์โหลดคู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดแบบคัดกรองพัฒนาเด็กแรกเกิด-5ปี (DSI)

 

wordแบบคัดกรองคนพิการ 9 ประเภท สพฐ.

wordแบบรับรองบุคลของสถานศึกษา คป.04

 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ***
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)

 

เครือข่าย รายชื่อครูผู้สอนเสริม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

 

เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำ MOU กับศูนย์ฯ จำนวน 41 แห่ง***

 

เครือข่ายพี่เลี้ยงเด็กพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ***

 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑

 

มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2554

 

บทบาทหน้าที่หลักของศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฎิบัติหน้าที่อื่่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

รหัสครูสอนเสริม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
รหัสครูสอนเสริม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2

 

ตัวอย่างหลักฐานสอนเสริม

 

แบบฟอร์มคำขอสื่อ

 

แบบฟอร์มหลักฐานสอนเสริม

 

แบบฟอร์ม IEP ฉบับใหม่

 

ประกาศ IEP

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

แบบตอบรับการอบรมการให้บริการสอนเสริม

 

สรุปรายชื่อโรงเรียนแกนนำ 49 โรงเรียน

 

สรุปรายชื่อโรงเรียนเรียนร่วมที่จัดส่งแผ

 

 

 

 

 

map

Valid XHTML 1.0 Transitional

Develop & Created By นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย

ผู้อำนวยการ

ดร.บุษบา ตาไว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

facebook
Facebook
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

e-office

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ครูบ้านนอก

ข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอกดอทคอม

ครูวันดีดอทคอม

ข่าวการศึกษา
ครูวันดีดอทคอม

qr code

QR code This site

GPS

พิกัดดาวเทียมที่ตั้งศูนย์ฯ
Latitude  17.049082
Longitud 99.823282