headheadheadheadheadheadheadfacebook

home
history
student
work
picture
vision
staff
boss2
contact
foundation
austitic
caredownloadปฏิทินเลี้ยงอาหาร

 

 

ร่วมบริจาค
รูปแบบการให้บริการ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

*การให้บริการช่วยเหลือผู้พิการเชิงรุก
**การพัฒนารูปแบบการให้บริการ

จำนวน
ผู้มีจิตเมตตาเข้าเยี่ยมชม
HarryandDavid.com Coupons

เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของ
นางพนารัตน์ วสุวัฒนศรี


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพี่เลี้ยงเด็กพิการงานพี่เลี้ยงเด็กพิการงานพี่เลี้ยงเด็กพิการงานพี่เลี้ยงเด็กพิการงานพี่เลี้ยงเด็กพิการงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศ***** สำหรับครูสอนเสริมท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งรูปสำหรับทำบัตรสอนเสริม กรุณาส่งไฟล์รูปถ่าย หรือรูปถ่ายหน้าตรงมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 ไฟล์ส่งทาง E-mail : tawai9999@hotmail.com

 

 

การบำบัดฟื้นฟู เด็กพิการ-เด็กพิเศษ ด้วยธาราบำบัด

ธาราบำบัด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องสอบราคาซื้อสื่อสิ่ง
อำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา บัญชี ก. ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

คุณลักษณะของสื่่อสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการคุณลักษณะของสื่่อสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษาบัญชี ก.

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึประกาศสอบราคาซื้อสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษาบัญชี ก.

เอกสารสอบราคาซื้อสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึเอกสารสอบราคาซื้อสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษาบัญชี ก.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปรับพฤติกรรมเประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก

เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปรับพฤติกรรมเดเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก

 

รูปแบบการให้บริการ   ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดสุโขทัย
ให้คำแนะนำเด็กที่มีพัฒนานาการล่าช้า (เด็กพิเศษ)

 1. ให้คำแนะนำเด็กที่มีพัฒนาการล่าให้คำแนะนำเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า (เด็กพิเศษ)
 2. การประเมินพัฒนาการ และการช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
 3. การคัดแยกคัดกรองเด็กกลุ่มที่มีสภาวะเสี่ยง(เด็กพิเศษ) ตั้งแต่แรกเกิดถึง 30 ปี
 4. แนวทางการช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางการเห็นตาบอดตาเลือนราง
 5. แนวทางการช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางการได้ยินหูหนวก-หูตึง
 6. แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 7. แนวทางการช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
 8. แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 9. แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
 10. แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอารมณ์
 11. แนวทางการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก
 12. แนวทางการช่วยเหลือบุคคลที่มีความพิการซ้ำซ้อน
 13. การกระตุ้นการพูดสำหรับเด็กไม่พูดตามวัยพูดไม่สมวัย
 14. การแก้ไขการพูดในเด็กประเภทต่างๆ
 15. การฟื้นฟูการฝึกพูดหลังการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
 16. การปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น
 17. โปรแกรมการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการอ่านการเขียน
 18. การช่วยเหลือเด็กที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ต่ำกว่าชั้นที่เรียน 2 ชั้นเรียน
 19. การเรียนภาษามือไทยใช้ภาษามือสื่อสารอย่างๆ
 20. เทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งาน
 21. การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP
 22. การจัดสื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก (เด็กพิเศษ)
 23. การจัดทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็ก (เด็กพิเศษ) เป็นรายคนและครอบครัว
 24. บริการประสานส่งต่อและจดทะเบียนคนพิการ
 25. ผลิตสื่อที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กพิเศษแต่ละประเภท

 

4 เมษายน 2555

มุทิตาจิตอายุวัฒนะมงคล 86 ปี
4 เมษายน 2555
พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต เทศกาล)

4 เมษา

23 กุมภาพันธ์ 2555
พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต เทศกาล)
เยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

วัดไร่ขิงบริจาค

12 มีนาคม 2555
พระราชวิริยาลังการ (ท่านเจ้าคุณแย้ม วัดไร่ขิง)
เยี่ยมชม และให้กำลังใจ เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย

 

5 ธันวามหาราช

5 ธันวามหาราช
ณ ศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย

12 สิงหา มหาราชินี

12 สิงหา มหาราชินี

พิธีมอบทุนมูลนิธิ

พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม
17 พฤศจิกายน 2554

 
ผอ.สำนัก

นายพะโยม ชิณวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย


มอบคอมพิวเตอร์

ผู้มีจิตเมตตา คุณสุวัฒน์ คุณกัลญา เทศกาล
มอบคอมพิวเตอร์ 9 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่เด็กพิเศษ


ปันน้ำใจให้น้องคนพิเศษ
ปันน้ำใจให้น้องคนพิเศษ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ (โดยกลุ่มงานทันตกรรม)
จากโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัย


ปันน้ำใจให้น้องคนพิเศษ

ปันน้ำใจให้น้องคนพิเศษ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
โครงการสร้างฝันปันน้ำใจแด่ผู้พิการ
จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก)


ปันน้ำใจให้น้องคนพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ สุโขทัย
ร่วมกับ
สหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลสุโขทัย
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย ปี 2554

สาระน่ารู้

ด่วน
mou

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการผู้พิการและการบูรณาการ
การหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ปี 2555


รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการอปท.
จานวน 32 อปท.ประจำปี 2555


รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้พิการเชิงรุก
โดยเครือข่าย 2554

แบบฟอร์ม
ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
การให้บริการ เด็กพิการ เ็ด็กพิเศษ เชิงรุก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สุโขทัย

-หนังสือตอบรับ
-ใบตรวจรับการจ้าง
-กำหนดเอกสารประกอบการจ้าง
-รายชื่อแนบแบบตอบรับการเข้าร่วม
-ตารางควบคุมการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง

สำรวจความต้องการเข้าร่วม
โครงการการให้บริการเด็กพิการ เด็กพิเศษ เชิงรุก โดยเครือข่าย(ศูนย์การศึกษาพิเศษ,พมจ.,อปท.,โรงพยาบาล)
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง  9 อำเภอในจังหวัดสุโขทัย

 

แจ้งกำหนดการส่งบัญชีอนุมัติสื่อบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

สารจากศูนย์

ครูสอนเสริม54

บรรยากาศการอบรมครูสอนเสริม ปี 2554

 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
คุณมัณฑนา มาก ทัตแพทย์หญิงอำมา ปัทมสัตยาสนธิ พร้อม
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ห้องเรีียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก
8 พฤษภาคม 2555

โครงการเข้าค่ายเด็กดี


โครงการทัศนศึกษา
โครงการเข้าค่ายเด็กดี ปีที่2
โรงพยาบาลสุโขทัย ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย
ร่วมจัดกิจกรรมส่งความสุขให้น้องๆ

1 พฤษภาคม 2555

อบรมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ กลุ่ม7

อบรมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ กลุ่ม7
ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2555
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 จ.พิษณุโลก

Dr.K.S.LIKHIA / ดร.กาญจนา วัฒายุ

Dr.K.S.LIKHIA / ดร.กาญจนา วัฒายุ

เยี่ยมชม การเรียน การสอน เด็กพิการ

21 กพ.2555
อบรมให้ความรู้และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ เด็กพิเศษ
ณ เทศบาลตำบลบ้านสวน จ.สุโขทัย

20 กพ. 2555
สภาทนายความ จ.สุโขทัย
ร่วมเลี้ยงอาหารเด็กพิการพิเศษ

สุขสันต์วันเด็ก (พิเศษ)

สุขสันต์วันเด็ก (พิเศษ)
ประจำปี 2555

คณะแขวงการทางสุโขทัย

คณะแขวงการทางสุโขทัย
จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กพิเศษ เด็กพิการ
โครงการ กรมทางหลวง 100 ปี เรียง 100 ความดีสู่สังคม

โครงการศึกษาธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

โครงการศึกษาธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
โดยสถาบันพลศึกษาวิทยาลัยสุโขทัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่3

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง
ณ อุทธยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่าสุโขทัย

เครื่องเล่นสนาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

map

Valid XHTML 1.0 Transitional

Develop & Created By นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย

ผู้อำนวยการ  

นางสาวบุษบา ตาไว
ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย